روانشناسان کلینیک

۱-خدیجه جهان میری           مدیر و موسس       حوزه کاری : بزرگسال
۲-فرزانه رنجبر                   مسئول فنی           حوزه کاری: روان سنج
۳-دکتر کورش بنی هاشمیان     استاد دانشگاه     حوزه کاری : بزرگسال
۴-دکتر حمیدرضا ذاکری          استاد دانشگاه     حوزه کاری : بزرگسال
۵-ستاره علیپور                    روان درمانگر      حوزه کاری : بزرگسال
۶-مرضیه محب علی              روان درمانگر      حوزه کاری : کودکان